Behind The Scene of Anthony and Lavinia Prewedding Photoshoot in Studio Surabaya

Prewedding Anthony & Lavinia
Make up by Novita Ang
Photo by Henokh Wiranegara